Forretningsbetingelser for juridisk
rådgivning hos Advice Advokatfirma
Medmindre andet aftales, gælder nedenstående forretningsbetingelser for al juridisk bistand som Advice Advokatfirma – CVR.nr.: 32 30 07 74 yder til klienter. Forretningsbetingelserne er senest revideret pr. 1. januar 2012. Det bemærkes, at nærværende forretningsbetingelser indeholder ansvarsbegrænsninger.

Advokat forhold
Advice Advokatfirma er et dansk advokatfirma og vore advokater er danske advokater beskikket af Justitsministeriet, ligesom samtlige advokater er medlem af Advokatsamfundet.

Honorar
Advice Advokatfirmas honorar afregnes som udgangspunkt efter forbrugt tid. I afregningen tages også højde for opgavens karakter, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Fakturering sker normalt månedligt medmindre andet aftales og betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Der tillægges vort honorar moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes rente efter fakturaens forfald i overensstemmelse med Rentelovens til enhver tid gældende regler.

I visse tilfælde beder vi om at modtage en forudbetaling eller deponering af hele eller dele af det honorar, som vi forventer sagen vil udløse. Sådanne indbetalinger betragtes og behandles som klientmidler.

Omkostninger og udlæg i relation til opgavens udførelse er som udgangspunkt ikke inkluderet i honoraret og afholdes således særskilt af klienten.

Klientmidler
Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti (Klientkontovedtægten) i et anerkendt pengeinstitut. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Fortrolighed
Alle oplysninger, som meddeles Advice Advokatfirma af kunder, eller som modtages om klienter eller andre i forbindelse med arbejdet for klienter, behandles fortroligt.

Hvidvaskningsregler
Advice Advokatfirma er omfattet af Lov om forebyggelse af hvidvaskning af økonomiske midler, og vi har således indberetningspligt til myndighederne. Til opfyldelse af loven har vi blandt andet pligt til at indhente identitetsoplysninger fra såvel nye som fra eksisterende klienter.

Kritik
Hvis du som klient finder, at vores arbejde ikke har levet op til, hvad der var aftalt eller forventet opfordrer vi til, at dette forelægges den ansvarlige partner.

Hvis du herefter ønsker at indgive egentlig klage over behandlingen af din sag eller faktureringen af den leverede rådgivning, kan dette ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

På hjemmesiden www.advokatnaevnet.dk kan du læse mere om reglerne for indgivelse af adfærds- og salærklager, herunder om de fastsatte frister for indgivelse af klager.

Ansvar og forsikring
Advice Advokatfirma er ansvarlig for bistand over for klienter i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Advice Advokatfirmas ansvar er dog for hver enkelt opgave og i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed fra Advice Advokatfirmas side beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som dækkes af Advice Advokatfirmas advokatansvarsforsikring. Ansvars- og garantiforsikring er tegnet hos Tryg Forsikring A/S. Den aktuelle dækningssum kan oplyses ved forespørgsel. Når og hvis en konkret opgaves forhold tilsiger det, tegner vi efter aftale med klienten en tillægsforsikring for den pågældende opgave.
Advice Advokatfirma kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Arkivering
Alle akter i de sager, som vi har behandlet opbevares som hovedregel i fem år fra sagens afslutning, medmindre sagens karakter begrunder en kortere eller længere opbevaringsperiode. Dog vil vi altid udlevere originale dokumenter, senest når sagen sluttes.

Ophavsret
De immaterielle rettigheder til de arbejder, som vi frembringer under vores bistand i en sag, vil normalt altid forblive vores, medmindre anden konkret aftale indgås. Det betyder, at vores klienter får fuld adgang til at anvende de konkrete skriftlige materialer, som vi udarbejder, og at vi bevarer rettighederne til de standarder og paradigmaer, som vi udvikler eller benytter som led i vort arbejde.

Afslutning af sag
Advice Advokatfirma fortsætter arbejdet med en sag indtil den kan betragtes som afsluttet, medmindre klienten inden da har bedt om at arbejdet indstilles, betalingsfristen i en faktura er overskredet og klienten har modtaget besked om, at arbejdet indstilles hvis der ikke sker betaling inden en given frist eller der indtræder insolvens hos kunden.

Advice Advokatfirma og advokat Kirsten Reimers-Lund
Advice Advokatfirma er et interessentskab af advokater og advokatanpartsselskaber registreret under CVR nr. 32 30 07 74. Advokat Kirsten Reimers-Lund driver selvstændig advokatvirksomhed i kontofællesskab med Advice Advokatfirma.

Lovvalg og værneting
Vores bistand er i alle henseender underlagt dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler, der måtte pege på anvendelsen af fremmed ret, og eventuelle tvister kan kun indbringes for danske domstole med København som rette værneting.